شعر کلاسیک | بلاگ

شعر کلاسیک

تعرفه تبلیغات در سایت

عمري‌ سپري‌ شد بشوق‌ وصال‌ دل‌

              حاصل‌ نشد وصال‌ و تبه‌ شد فكار دل‌

 

ديري‌ به‌ عشق‌ جمال‌ گلش‌ خون‌ ميكشيد دل‌

              آني‌ به‌ بي‌ وفائي‌ خود خون‌ كشيد دل‌

 

افسوس‌ كه‌ افسانه‌ بود آن‌ همه‌ اجلي‌

                 آن‌ خواب‌ خوش‌ كه‌ در آن‌ غرقه‌ بود دل‌

 

 

  72/3/16

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 198 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 ساعت: 11:13

گر به عشق من شک داری، وای برمن
                              گر سر به سر دل میگذاری ، وای برمن
خون شد دلم از شک کردن های تو
                              کجا برم این دل خون شده را، وای بر من

 

۲۰۳۹  - ۸/۲/۱۳۹۲

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 154 تاريخ : يکشنبه 8 ارديبهشت 1392 ساعت: 23:16

اي‌ كه‌ ز هجرت‌ ، دل‌ ما سوخته‌

                               تير نگاهت‌ لب‌ ما ، دوخته‌

مهر سكوتت‌ زده‌ آت‌ش‌ ، بجان‌

                               شاخ‌ تر و خشك‌ به‌ هم‌ ، سوخته‌

نيست‌ بدم‌ ، هست‌ شدم‌ آمدي‌

                               رفتي‌ و شد ديده‌ ، بدر دوخته‌

جان‌ اجل‌ را به‌ غنيمت‌ ، ببر

                               ديده‌ ودل‌ را به‌ كف‌ات‌ ، دوخته‌

 

 76/11/13

 

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 118 تاريخ : چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392 ساعت: 19:59

ما را بدمي‌ با مي‌ رخساره‌ تو

                       گر مست‌ كند ، دست‌ خدايي‌ چه‌ شود؟

بي‌ پرده‌ و ، عصيانگر عشقم‌ شب‌ و روز

                       در كل‌ جهان‌ همچو تماشا چه‌ شود ؟

ما هم‌ به‌ دمي‌ عشوه‌ گر كوي‌ رضاي‌ تو شويم‌ ، همچو نسيم‌

                        دل‌ ما را اگر از ذره‌ غبار ره‌ كوي‌ تو كند ، او چه‌ شود؟

ما خريدار توئيم‌ ، همچو ذليخا ، شب‌ و روز

                         دل‌ به‌ راه‌ تو كه‌ رسوا نشود ، گو چه‌ شود؟

ما رضائيم‌ به‌ رسوائي‌ و ديدارت‌ بس‌

                          تو رضا گر شوي‌ آخر ، به‌ تمنا چه‌ شود؟

بگشائي‌ تو اگر بهر دل‌ زار اجلي‌ ، شب‌ و روز

                           در خمخانه‌ لطفت‌ ، به‌ سبوئي‌ چه‌ شود؟

 

 77/4/4

 

 

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 115 تاريخ : چهارشنبه 4 ارديبهشت 1392 ساعت: 20:00

توان‌ از كف‌ بشد ساقي‌ ، قسم‌ بر چشم‌ بيمارت‌

                                          سبوي‌ ديگري‌ فرما ، كه‌ آيد ، باز در كارت‌

چكاني‌ جام‌ ، جام‌ آتش‌  ، به‌ كام‌ سرد كافوري‌

                                            و گوئي‌ جسم‌ سردم‌ را ؟ دواي‌ روح‌ بيمارت‌

نما هم‌ بسترم‌ يكدم‌ ، سبوي‌ آتش‌ افزا را

                                                ببين‌ شادان‌ چه‌ سان‌ آيم‌ ، به‌ ديدارت‌

سخن‌ از دل‌ بگو با ما ، فداي‌ نرگس‌ مست‌ ات‌

                                                 اجل‌ را ، از چه‌ ميگوئي‌ ، برو ديگر پي‌ كارت‌

 

 79/2/28

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 98 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:18

خلوت‌ عاشقان‌ برو ، جلوه‌ حق‌ نظاره‌ كن‌

                                  حور و ملك‌ ثنا كنان‌ ، خارج‌ از شماره‌ كن‌

چشم‌ دلت‌ تو باز كن‌ ، گردش‌ جام‌ را نگر

                                      مستي‌ ساغر و خمش‌ ، ز مست‌ ها نظاره‌ كن‌

باده‌ خودش‌ مست‌ شده‌ ، ساغر او هست‌ شده‌

                                         هستي‌ خود رها كن‌ و ، هستي‌ او نظاره‌ كن‌

نيمه‌ شبي‌ كه‌ خواب‌ خوش‌ ، كرده‌ ز ديده‌ات‌ فرار

                                بستر خود رها كن‌ و ، خلوت‌ دل‌ نظاره‌ كن‌

سكوت‌ گشته‌ منزوي‌ ،ز خلوت‌ خلوتيان‌

                                          تو اندر اين‌ سكوت‌ شو ، همهمه‌ را نظاره‌ كن‌

سحر بگوشه‌ائي‌ برو ، چشم‌ دلت‌ تو باز كن‌

                                        نيمه‌ ز شب‌ چو بگذرد ، دريچه‌ را نظاره‌ كن‌

مست‌ توئي‌ ، مست‌ توئي‌ ، فارغ‌ از هست‌ توئي‌

                                         مستي‌ خود گذار و ليك‌ ، مستي‌ او نظاره‌ كن‌

شبي‌ بشد نصيب‌ من‌ ، رايحه‌ نسيم‌ صبح‌

                                     نوازشي‌ كرد و بگفت‌ ، نسيم‌ را نظاره‌ كن‌

ترا به‌ كوي‌ عاشقان‌ ، گذر اگر شود دمي‌

                                             اميد و عشق‌ را بگو ، دل‌ اجل‌ نظاره‌ كن‌

 

   79/1/9

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 101 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:19

من‌ كه‌ با ياد نگاهش‌ ، مي‌ ز ساغر ميخورم‌

                                      گر خمش‌ در دستم‌ افتد ، باز بيشتر ميخورم‌

مي‌ فروشي‌ كه‌ شراب‌ ، پس‌ پستويش‌ را

                                     از سر لطف‌ و كرم‌ ، داده‌ به‌ من‌ مجاني‌

در خم‌ ميكده‌اش‌ ، با جام‌ و سبو هم‌ بستر

                                  جاي‌ افطار و سحر ، پيمانه‌ ديگر ميخورم‌

حلقه‌ در گوش‌ خود افكنده‌ ، غلامش‌ ميشوم‌

                                     جيره‌ از دستان‌ پاك‌ ، خوب‌ مهتر ميخورم‌

مست‌ اندر كوچه‌اش‌ ، پيراهنم‌ را چاك‌ چاك‌

                                       چونكه‌ هوشم‌ بر سر آيد ، جام‌ ديگر ميخورم‌

آب‌ توبه‌ بر سر و ، چشمان‌ ز خجلت‌ بر زمين‌

                                        سجده‌ بر آستانش‌ هي‌ قسم‌ ها ميخورم‌

من‌ كه‌ ميدانم‌ قبولم‌ ميكند او، از كرم‌

                                           جرعه‌ را با جام‌ ، ديگر ميخورم‌

مستي‌ جام‌ خودش‌ ، كاش‌ نگيرد ز اجل‌

                                                شوكران‌ گر بدهد ، با سر مژگان‌ ميخورم‌

 

 78/11/20 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 125 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:19

ساقي‌چوسحرشد،تومي‌ناب‌بياور

شب‌بردقراردل‌ودين‌،تاب‌بياور

 

شب‌تابه‌سحر،آب‌زسرچشمه‌بخورديم‌

برخيزوشرر،ازجگرآب‌بياور

 

تاكي‌توبه‌يك‌جرعه‌دهي‌،جرعه‌ديگر

دل‌رابنوازي‌،كه‌كمي‌تاب‌بياور

 

خمخانه‌گشابهردل‌زار،اجلي‌

اي‌خالق‌صدتاب‌،كمي‌تاب‌بياور

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 116 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:19

سرودوصل‌تراچه‌سان‌سرايم‌من‌

سكوت‌گرشكندواژه‌هاخراب‌افتد

 

شراب‌وباده‌زخجلت‌همي‌ببازندرنگ‌

اگركه‌سوي‌نگاهت‌به‌جامهاافتد

 

عقيق‌سرخ‌خواهدشدازتماشايت‌

چوبرق‌نيم‌نگاهت‌به‌دفتري‌افتد

 

شب‌ارصداي‌قدومت‌به‌شهرماپيچد

دوصدستاره‌وخورشيدبه‌پاي‌بوس‌افتد

 

تولطف‌شبنم‌وبوي‌ياس‌راداري‌

كلام‌نقض‌چه‌گويم‌كه‌آن‌قبول‌افتد

 

بهارسرخ‌خواهدشدازتماشايت‌

اگركه‌جلوه‌اي‌ازعشق‌توببارافتد

 

اميدچيزغريبي‌است‌كه‌ديدن‌رويت‌

نصيب‌ماشودوذكرهاقبول‌افتد

 

گناه‌پيراجل‌رازصفحه‌بردارند

اگرنمونه‌خط ات‌به‌پاي‌آن‌افتد

 

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 99 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:20

سردربام‌شهرماستاره‌سونمي‌زند

چه‌شب‌يكي‌ستاره‌هم‌حلقه‌به‌درنمي‌زند

 

حلقه‌نموده‌ماه‌رادودسياه‌روغني‌

مشتري‌ثاني‌دگرنوربه‌شهرنمي‌زند

 

ساحل‌درياي‌خزركه‌جزرومدنمي‌كند

موج‌بلندوسركشش‌،شانه‌به‌سرنمي‌زند

 

مي‌كندآشيانه‌ها،به‌خاك‌مي‌كندبدل‌

سر كه ‌زروي‌لطف‌خود،به‌مردوزن‌نمي‌زند

 

ابرزشهرمااگر،روزي‌گذركند،ولي‌

بهرلب‌تشنه‌ما،گوهرترنمي‌زند

 

ازاين‌ميانه‌يك‌كسي‌،قصددعانمي‌كند

غافل‌ازاينكه‌جمله‌را،جزاورقم‌نمي‌زند

 

گرچه‌شده‌لقلقه‌و،وردزبان‌من‌وتو

ولي‌يكي‌زجان‌دل‌،درب‌خدانمي‌زند

 

خيززجاباردگر،گوش‌نماصداي‌در

به‌گوش‌جان‌شنواجل‌،خداست‌اينكه‌مي‌زند

 

 

 

 

...
نویسنده : م.ت.اجلی بازدید : 136 تاريخ : پنجشنبه 5 ارديبهشت 1392 ساعت: 9:20

آرشیو مطالب

لینک دوستان

نظر سنجی

شما در چه گروه سنی قرار دارید و نظرتان درباره مطالب وبلاک من چیست؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :