خانه دوست م.ت.اجلی

مطالب مرتبط

"زندگی" کمدی"لبخند"

کمدی زندگی

زندگی در حین جدی بودن ، یک کمدی بینظیر است. وقتی صحنه را ترک میکنیم اظهار نظر تماشاگران این را میگوید، پس جدی بخندیم و بر زندگی لبخند بزنیم. مگر چند بار زندگی خواهیم کرد؟ "زندگی" کمدی"لبخند"

نمایش ادامه مطلب